Användaravtal

 1. Företagsinformation
  1. www.raceone.com tillhandahålls av Guided Heroes AB med Org nummer 559095-2890, Box 716 451 25 Uddevalla
 2. Allmänna Villkor
  1. Genom att använda RaceONEs tjänster eller RaceONEs produkter, mjukvara, informationsströmmar och tjänster, som du tillhandahålls på, från eller genom RaceONEs webbplats eller mobilapplikation (kollektivt benämnd ”Tjänsten”) undertecknar du ett bindande avtal med RaceONE. Med ”RaceONE” avses RaceONE AB, vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på Holtermansgatan 1, Göteborg, Sverige
  2. Ditt juridiskt bindande avtal med RaceONE består av villkoren i detta dokument,(”Villkoren”).
  3. Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och RaceONE i förhållande till ditt användande av Tjänsten. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom Villkoren noggrant.
  4. Villkoren är tillämpliga i förhållande till alla användare av Tjänsten, inklusive användare som också är bidragsgivare av Innehåll till Tjänsten. ”Innehåll” inkluderar text, grafik, fotografier, ljud, videor, och du bidrar med till Tjänsten.
  5. För att använda Tjänsten måste du först godkänna Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren har du inte rätt att använda Tjänsten.
  6. Du kan godkänna Villkoren genom att bekräfta godkännandet vid skapandet av ditt konto. Du är införstådd med och accepterar att RaceONE kommer att betrakta din användning av Tjänsten som ett godkännande av Villkoren från sådan tidpunkt och framåt.
  7. RaceONE förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren, till exempel för att bemöta ändringar i lagstiftning eller till följd av förändringar av de funktioner som erbjuds via Tjänsten. Därför måste du regelbundet titta på villkoren för att kontrollera eventuella förändringar. Den modifierade versionen av villkoren (”Modifierade Villkor”) kommer att göras tillgängliga genom Tjänsten (för ytterligare ändrade villkor). Om du inte accepterar de Modifierade Villkoren måste du sluta använda Tjänsten. Din fortsatta användning av Tjänsten efter det datum de Modifierade Villkoren gjorts tillgängliga kommer att anses utgöra ditt godkännande av de Modifierade Villkoren.
  8. För att få tillgång till vissa inslag eller delar av Tjänsten måste du skapa ett RaceONE-konto. När du skapar ditt konto måste du tillhandahålla korrekt och fullständig information. Det är viktigt att du förvarar lösenordet till ditt RaceONE-konto säkert och konfidentiellt..
  9. Du godkänner att du är ensamt ansvarig (i förhållande till RaceONE och andra) för all aktivitet som förekommer genom ditt RaceONE-konto.
 3. Köpvillkor
  1. Vissa av de Tjänster som tillhandahålls av RaceONE är belagda med en kostnad. Betalning för tjänster avser endast det vid tillfället för köpet använda RaceONE-kontot
  2. RaceONE ansvarar ej för eventuella avgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data vid registrering och användning av RaceONEs tjänster
  3. Varje vara anges inklusive moms. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive avgifter
  4. I appen sker betalning genom betalningsmetod in app purchases (apple och google). På webben www.raceone.com sker betalning genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.
  5. Kortbetalning accepteras och debitering av ditt betalkort sker direkt.
 4. Upphovsrätt
  1. Som innehavare av ett RaceONE-konto kan du lämna in Innehåll. Du är införstådd med att sådant Innehåll inte hålls konfidentiellt.
  2. Du bibehåller din äganderätt till ditt Innehåll, men är skyldig att bevilja begränsade licensrättigheter till RaceONE och andra användare av Tjänsten.
  3. Du är medveten om och accepterar att du är ensamt ansvarig för ditt Innehåll och konsekvenserna av att posta eller publicera dem. RaceONE står inte bakom eller stödjer något Innehåll eller någon åsikt, rekommendation eller råd som utrycks däri och RaceONE är under inga omständigheter ansvarig för Innehållet.
  4. Du är införstådd med och medveten om, att vid användande av Tjänsten, kan du bli exponerad för Innehåll som är sakligt felaktiga, kränkande, otillständiga eller på annat sätt anstötliga. Du avsäger dig härmed rätten att åberopa några legala rättigheter, som du har eller kan ha gentemot RaceONE hänförliga till sådana Innehåll, i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.
  5. När du lägger upp eller postar ett Innehåll till RaceONE beviljar du:

   1. till RaceONE en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och RaceONEs verksamhet, innefattande men inte begränsat till, marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten (och bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och genom vilka mediakanaler som helst.
   2. till varje användare av Tjänsten en världsomfattande, icke-exklusiv och kostnadsfri licens att få tillgång till dina Innehåll genom Tjänsten och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra sådana Innehåll i den utsträckning som tillåts av Tjänstens funktioner och av dessa Villkor.
   3. När du lägger upp Innehåll samtycker du även till att RaceONE använder ditt namn och din bild för marknadsförings och/eller reklamändamål, i enlighet med lag om namn och bild i reklam (1978:800).
 5. Uteslutande av Garantier och ansvarsbegränsningar
  1. Ingen bestämmelse i Villkoren skall inverka på lagstadgade rättigheter som du alltid är berättigad till som konsument och som du inte kontraktuellt kan förändra eller avstå från.
  2. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och RaceONE ger inga garantier till dig i förhållande till Tjänsten.
  3. RaceONE garanterar speciellt att inte:
   1. din användning av Tjänsten kommer att uppfylla dina krav,
   2. din användning av Tjänsten kommer att fungera utan störning, i rätt tid, är säker eller fri från felaktigheter,
   3. information du erhåller genom din användning av Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig, och
   4. brister i driften eller funktionaliteten hos mjukvara som tillhandahålls dig som en del av Tjänsten kommer rättas till.
  4. Inga förutsättningar, garantier eller andra villkor (innefattande underförstådda villkor som tillfredställande kvalitet, ändamålsenlighet eller överensstämmelse med beskrivningar) kan göras gällande i förhållande till Tjänsten utöver i den omfattning som uttryckligen anges i Villkoren.
  5. Villkoren exkluderar eller begränsar inte RaceONEs ansvar för förluster som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.
 1.