Integritetspolicy

 1. Guided Heroes AB (559095-2890, Box 716 451 25 Uddevalla) håller ett register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos RaceONE AB.
 2. Registret innehåller personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss
  1. Namn
  2. Postadress
  3. Elektroniska adresser
  4. Leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter
  5. Lösenord och kontoålder
  6. Användarinformation som du väljer att lämna till oss för forskningsändamål (betyg, omdömmen, svar på undersökningar och liknande)
  7. Socialt mediekonto
 3. Registret innehåller också information baserat på din användning av våra tjänster
  1. Uppgifter om vilka lopp du deltagit i och de resultat som du uppnått under dessa
  2. Uppgifter om vilka personer du följt under lopp och vilka personer som följt dig
  3. Uppgifter om ditt beteende, såsom användning, sökmönster och hur du navigerar i våra Tjänster
  4. Uppgifter om dina besök i våra Tjänster, vilket exempelvis kan vara datatrafik och andra kommunikationsdata samt vilka resurser du har tillgång till,
  5. Uppgifter avseende din mobil och mjukvara, som unikt ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, batteristatus. anslutningshastighet och internetleverantör.
  6. Uppgifter om geografisk position under användandet av våra tjänster
 4. Personuppgifterna används av RaceONE för:
  1. Vårt avtalsförhållandes skull:
   1. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och kunna hantera vårt avtalsförhållande.
   2. För att anpassa dina upplevelser av våra Tjänster till dig personligen utifrån din användning och ditt beteende för att kunna tillhandahålla det innehåll som är mest intressant för dig vid rätt tidpunkt och på rätt plats.
   3. För att hantera betalningar för ditt konto och skicka dig beställnings- och faktureringsinformation.
   4. För att administrera dina köp så att du får det innehåll som du har rätt till.
   5. För att skicka mobila push-meddelanden till dig om du vill få aktuell information.
   6. För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller din beställning av våra Tjänster.
   7. För att meddela dig om ändringar i våra Tjänster.
   8. För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra Tjänster.
   9. För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.
  2. För vårt berättigade intresse
   1. För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
   2. För att förbättra våra Tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler, vilket bl.a. inkluderar att göra ditt användarnamn, dina bilder och annat Innehåll (såsom begreppet definieras i RaceONE:s användarvillkor) du tillhandahåller till RaceONE tillgängligt för andra användare i syfte att göra vår tjänst mer relevant och intressant för våra användare.
   3. För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, inbegripet att anpassa reklam så att den hänför sig till sådant som du troligen är intresserad av.
   4. För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra Tjänster.
   5. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  3. För Marknadsföringsändamål
   1. För att skicka direkt marknadsföring till dig med e-post eller sms, som också kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra Tjänster, om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att ändra inställningarna på ditt konto, på profilsidan i RaceONE-appen.
  4. Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut
  5. Den personuppgiftsbehandling som sker används för följande ändamål med stöd av dataskyddsförordningen. Punkt 2.4.a är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Punkt 2.4.b är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra Tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet. Punkt 2.4.c äger endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan behandling. Punkt 2.4.d är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.
  6. RaceONE kan lämna ut personuppgifter till partner, sponsorer och annonsörer för att kunna kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Sådan uppgifter lämnas endast ut om vi har mottagit ditt samtycke till det.
  7. Som beskrivits ovan kan vi också använda uppgifter på aggregerad nivå för att kontrollera hur våra Tjänster används så att vi kan förbättra och utveckla dem och vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje parter, t.ex. innehållspartner och annonsörer. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig.
  8. Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:
   1. för att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag,
   2. för att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet,
   3. för att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av eller prenumeration på våra Tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra Tjänster, enheter och användare från sådan användning,
   4. för att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden
   5. för att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra Tjänster,
   6. som en del av fusioner och företagsförvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår sekretesspolicy,
   7. till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.
  9. Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.
  10. Dina personuppgifter som samlas in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet en plats som inte är en av dem som kommissionen har fastställt säkerställer en adekvat skyddsnivå. Personuppgifterna kan lämnas ut till samarbetspartners som är etablerade utanför EES och behandlas av personal som arbetar för av våra leverantörer. Denna personal kan exempelvis arbeta med att fullgöra din beställning, hantera dina betalningsuppgifter och utföra våra supporttjänster. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill veta mer om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.
  11. Vi sparar vi dina uppgifter så länge som krävs för de ändamål som beskrivs under punkt 2.5 ovan. Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna. Efter 26 månaders inaktivitet (ingen aktivitet eller följning och ingen inloggning i RaceONE-appen) kontaktar vi dig och ber dig logga in på ditt konto för att behålla tjänsten. Om du väljer att inte logga in på kontot kommer det att raderas.
   1. Normalt gäller följande lagringsperioder.
    1. Användaruppgifter – Till dess kontot raderas (behandlas i ytterligare 1 mån)
    2. Kontouppgifter – Till dess kontot raderas (behandlas i ytterligare 1 mån)
    3. Kundtjänstuppgifter – 3 år
    4. Transaktionsuppgifter – 10 år
    5. Kraschloggar och Loggfiler – 3 månader
    6. Resultat från lopp – 25 år
  12. Vi skyddar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.
  13. Om du vill ha mer information om dina personuppgifter eller hur de behandlas kan du kontakta oss på support@raceone.com. Du har då bland annat följande rättigheter:
   1. Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
   2. Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter (vilket vi då ska göra).
   3. Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
   4. Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
   5. Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
   6. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.